ประวัติชุมชน

            ประวัติชุมชน บ้านลำขนุน ม.8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เป็นชุมชนวิถีเกษตรริมป่าต้นน้ำริมเทือกเขาบรรทัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ สายน้ำ มีคลองหลายสายด้วยกัน ชุมชนบริเวณนี้ชาวบ้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานประมาณปี พ.ศ. 2470 โดยบ้านลำขนุนเดิมเป็นกลุ่มบ้านหนึ่งในหมู่ที่ 4 บ้านลำพิกุล ต่อมาเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นและเพื่อสะดวกในการปกครองจึงมีการแยกเป็นหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2527 สำหรับชื่อลำขนุน มาจากมีต้นขนุนปานต้นใหญ่อยู่ริมลำคลองในชุมชน ชาวบ้านจึงเรียกคลองลำขนุน และใช้เป็นชื่อหมู่บ้านว่าเป็นลำขนุนจนถึงปัจจุบัน

              โดยเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในที่ราบเชิงเขาติดกับเทือกเขาบรรทัด ด้านตะวันออกเป็นต้นน้ำ น้ำตก ป่าดิบอื่น สายน้ำลำคลอง “บ้านลำขนุน” เป็นชื่อเรียกตามสายน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านมาจากเทือกเขาบรรทัดผ่ากลางหมู่บ้าน ชื่อว่า คลองลำขนุนหรือลำหนุน เพราะบริเวณต้นน้ำมีต้นขนุนต้นใหญ่ บริเวณอ่างหรือวังที่ชาวบ้านลงเล่นน้ำอาบน้ำ  ความพิเศษของชุมชนคือ มีป่าดิบชื้น ทรัพยากร ป่าไม้ ภูผาหมอก น้ำตกสายรุ้ง หนังตะลุง มโนรา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                       1. สัมผัสธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ภูผาหมอก น้ำตกสายรุ้ง น้ำตาสายนารี

                       2. ศิลปวัฒนธรรม มโนราห์พื้นบ้าน โบราณ หนังตะลุง

                       3. ไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานต้นแบบทดแทนบ่อก๊าซจากฟาร์ม

                       4. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผักพื้นบ้าน สวนยาง อาหารพื้นบ้าน

                       5. ภูมิปัญญาการแกะสลัก รูปหนังตะลุง

  สถานที่ท่องเที่ยว ของบ้านลำขนุน บ้านลำขนุนเป็นที่ราบเชิงเขา มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน อากาศเย็นสบายตลอดปี อยู่ติดบริเวณเทือกเขาบรรทัด หมู่บ้านประกอบไปด้วยวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรแบบดั้งเดิม