ชุมชนบ้านลำขนุน ตรัง

ชุมชนบ้านลำขนุน ตรัง ตั้งอยู่ที่ ม.8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เป็นชุมชนวิถีเกษตรริมป่าต้นน้ำริมเทือกเขาบรรทัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ สายน้ำ มีคลองหลายสายด้วยกัน ชุมชนบริเวณนี้ชาวบ้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานประมาณปี พ.ศ. 2470 โดยบ้านลำขนุนเดิมเป็นกลุ่มบ้านหนึ่งในหมู่ที่ 4 บ้านลำพิกุล ต่อมาเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งในปัจจุบันชุมชนบ้านลำขนุนก็เป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ซึ่งชุมชนลำขนุนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับธรรมชาติและการใช้ชีวิตของคนในชุมชน และเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางชุมชนลำขนุนก็จะมีการแสดงต่างๆที่เกี่ยวกับพื้นบ้าน

ชุมชนบ้านลำขนุน
ชุมชนบ้านลำขนุน

        ชุมชนบ้านลำขนุน ตรัง มีความโดดเด่นในการเป็นพื้นที่  เรียนรู้ระดับประเทศทั้งการเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ไร่นาสวนผสมที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชุมชนวิถีเกษตร ทั้งการปลูกพืชผักผสมผสานการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามอีกทั้งยังมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมโนราห์และหนังตะลุงมีกิจกรรมเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม คือ การแกะสลักหนังตะลุง

     ชุมชนบ้านลำขนุน ตรัง ความสวยงามของชุมชนลำขนุน คือ ทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น ภูผาหมอก มีกิจกรรมพายเรือคายัค สามารถล่องไปตามคลองลำพิกุลซึ่งเป็นลำคลองสายหลักมาบรรจบกับคลองลำขนุน น้ำตกสายรุ้ง คลองลำโท่ คลองลำปินะ ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะสามารถสัมผัสสายน้ำใส ธรรมชาติสวนยางพารา สลับสวนผลไม้ตลอดสองข้างคลอง

ชุมชนบ้านลำขนุน
Cresta Facebook Messenger
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial